بازگشت

3

 

آبکاری          

 آبکاری

 

 تهيه و اجرای واحد آبکاری با استفاده از دانش فنی شرکت BUFFOLLI ايتاليا که در ايران کم نظير است .