بازگشت

3

 

   ريخته گرى        

 ريخته گری

 ريخته گری با استفاده از جديدترين روش تزريق با کنترل کامپيوتری به نام LPDC که مبتکر آن شرکت KWC بوده و كوره شركت KWC در سيستم ريخته گرى اين شركت مورد استفاده ميباشد . همچنين روبات ساخت  کمپانی MAS از ايتاليا کليه عمليات ريخته گری را به صورت کاملا اتوماتيک انجام می دهد . برنج مصرفی اين شرکت آلياژ GKMS60 بوده و با استفاده از ذستگاه آناليز اسپکترومتر خريداری شده از آلمان با قابليت آناليز 16 عنصر در حد ppm دقيق ترين آلياژ مورد نياز را با رعايت استانداردهای EN و NSF بدست می دهد .