بازگشت

3

 

ماشين کاری      

 ماشين کاری

 ماشينکاری و سوراخکاری شيرهای ريخته گری شده با استفاده از ماشين تمام اتوماتيک 8 ايستگاه ترانسفر با توانايی ماشينکاری بسيار دقيق با تلورانس 05 / 0